Actievoorwaarden Facebook en dealers

Actievoorwaarden Facebook en dealers

ACTIEVOORWAARDEN FACEBOOK ACTIE

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Dutchebike georganiseerde Facebook actie;
 • Deze actie is geïnitieerd door Ebikeworkx bv. (verder te noemen: Dutchebike) gevestigd aan De Run 4422, 5503 LR Veldhoven;
 • De actie loopt op de officiele Facebookpagina van Dutchebike van 4-8-2016 t/m 4-9- 2016 17:00 uur (verder te noemen: actieperiode);
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Alle werknemers van Dutchebike en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten;
 • Dutchebike behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Dutchebike geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging;
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer voldaan heeft aan alle eisen van de actie én akkoord is gegaan met het Dutchebike privacybeleid zoals deze is te vinden op Dutchebike.nl;
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing zijn naast deze actievoorwaarden.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat hij/zij na afloop van de actieperiode als winnaar op facebook.com/dutchebike bekend mag worden gemaakt en via een persoonlijk Facebookbericht door Dutchebike Nederland mag worden benaderd.
 • Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.


Prijs

 • Onder de deelnemers van deze actie wordt aan het einde van de actieperiode één fiets van Dutchebike verloot.
 • De fiets dient persoonlijk in ontvangst genomen te worden, binnen 3 weken na bekendmaking.
 • De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een ander product
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Deelname

 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer de Facebook pagina van de Dutchebike ‘geliked’ heeft;
 • De deelnemer dient akkoord te zijn met het privacybeleid van de Dutchebike;
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer 12 jaar of ouder is
 • De aanbieder stelt aan minderjarige de voorwaarden dat diens ouder toestemming verleend aan deelname.
 • Alle werknemers van Dutchebike en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten;
 • Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Dutchebike ter zake van deze actie neemt.

 


Te verrichten prestatie en bepaling winnaar

 • Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
 • Hij/zij moet de officiële Facebook pagina van Dutchebike ‘liken’
 • Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met het Dutchebike privacybeleid;
 • Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met de actievoorwaarden;
 • Hij/zij moet minimaal 12 jaar oud zijn, indien minderjarig dient ouder/voogd toestemming te verlenen.
 • Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs.
 • De prijswinnaar bekend gemaakt via de Facebookspagina van Dutchebike. De winnaar dient binnen 5 werkdagen te reageren door te mailen naar info@dutchebike.nl of een persoonlijk bericht te sturen naar de Facebookpagina van de Dutchebike. Indien hij/zij niet binnen 5 werkdagen heeft gereageerd, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs.


Uitsluitingen

 • Deelnemers die, wanneer hen wordt verzocht om informatie, onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;
 • Dutchebike behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden of enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;
 • Dutchebike behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;
 • Dutchebike is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing;
 • Dutchebike besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website en de Facebook-fanpage. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Dutchebike openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Dutchebike worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Dutchebike doen ontstaan. Dutchebike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens;
 • Dutchebike is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of Facebookpagina of links naar de websites van derden;
 • Dutchebike is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;
 • Dutchebike, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Dutchebike betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.


Intellectueel eigendom:

 • De deelnemer doet, met het plaatsen van een opmerking en/of foto op de Facebooksite van de Dutchebike, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeelding van andere personen op de ingezonden foto buiten de deelnemer zelf;
 • De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

 

 

Hoe behandelen wij uw gegevens:

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Dutchebike van toepassing zoals weergegeven op Dutchebike.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.


Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven

Opgemaakt te Veldhoven, 4-8-2016